משרד החינוךאתר ההתייעצות

הערכה מעצבת לעובדי הוראה: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

משרד החינוך מוביל שינוי במודל הערכת עובדי הוראה במסגרת הסכם "אופק חדש" (2016) שיופעל החל משנת הלימודים תשע"ח. במסגרת ההסכם החדש, קידום עובדי הוראה בכל הדרגות כולל הערכה מעצבת, שאינה תלויה בציון סף או מכסות. אנו מזמינים אותך להשפיע על עיצוב מודל הערכת עובדי ההוראה החדש. 

מידע נוסף

משרד החינוך מוביל שינוי במודל הערכת עובדי הוראה במסגרת הסכם "אופק חדש" (2016). במסגרת ההסכם החדש, הקידום של עובדי הוראה בכל הדרגות (מדרגה 2 והלאה) כולל הערכה מעצבת, בנוסף לפז"מ (פרק זמן נדרש בין דרגה לדרגה) ושפ"מ (שעות פיתוח מקצועי). ההערכה המעצבת לא תהייה תלויה בציון סף או במכסות והיא מיועדת בראש ובראשונה לשמש לשיח פדגוגי ולמשוב סביב נקודות חוזק ונקודות לשיפור בעבודת עובד ההוראה.

מטרתנו להפוך את מודל ההערכה החדש ליעיל (יתרום למקצועיות עובדי ההוראה ולאיכות תהליכי החינוך והלמידה) וישים (יוכל להתקיים בשטח, בהתייחס לכל המגבלות והקשיים הקיימים).

*מודל ההערכה הקיים כיום מפורט מטה. 

נשמח להתייחסותך המעמיקה לאחת מהשאלות לפחות:

 • עובד ההוראה במרכז. במה תתבטא אחריות עובד ההוראה לתהליך הערכתו? על מה ביכולתו להשפיע?
 • תרבות בית ספרית. מה נדרש על מנת שערכים של כבוד, אמון, הוגנות, דיאלוג ושותפות יבואו לידי ביטוי בתהליכי ההערכה?
 • מקצועיות.  איזו הכשרה וכלים מקצועיים יש לתת בידי המעריכים והמוערכים לביצוע תהליך הערכה מיטבי?
 • חיבור לפיתוח המקצועי. כיצד ניתן ליצור את הזיקות בין תהליך הערכה מעצבת לבין התפתחותו המקצועית של עובד ההוראה?
 • אוטונומיה בית ספרית שתאפשר בחירה. באיזו מידה ובמה יש לאפשר אוטונומיה בתהליך ההערכה המעצבת? (את מי להעריך? על מה להעריך?  על אילו ראיות תתבסס ההערכה? מתי ולאורך כמה זמן תתבצע ההערכה?)
 • כלי הערכה. האם היית משנה/ מוסיף משהו בכלי ההערכה? האם תידרש הערכה על כל המדדים והמרכיבים בכלי ההערכה? האם חסרים מרכיבים בכלי ההערכה?
 • הערכה מבוססת ראיות. על אילו ראיות/ ייצוגים תתבסס ההערכה?  
 • שילוב מעריכים נוספים. האם יש לשלב מעריכים נוספים? מי יהיו המעריכים הנוספים?
 • הערכה דיפרנציאלית. האם נדרשת שונות בהערכת עובדי הוראה בהתייחס לוותק, תפקיד, הערכות קודמות וקריטריונים נוספים? במה צריכה השונות לבוא לידי ביטוי?


כיצד מתבצעת ההערכה לעובדי הוראה כיום?

ההערכה נעשית בתהליך מתמשך על פני שנת לימודים, אשר נפתח בהצגת מודל הערכת עובדי הוראה (הכלי ונוהל הערכה לעובדי ההוראה המוערכים). לאחר מכן מתקיים תהליך הכולל את השלבים הבאים:

 • תיאום בין עובד ההוראה והמנהל של שלוש תצפיות ועדויות נוספות המעידות על עבודת עובד ההוראה
 •  קיום  שיחה של המנהל עם עובד ההוראה בטרם כל תצפית
 • ביצוע תצפיות ושיח סביב עדויות המעידות על עבודת עובד ההוראה
 • מתן משוב על כל תצפית בנפרד (אצל מורים - אחת מהן בשיעור פרטני)
 • בתום שלוש התצפיות מתקיימת שיחה מסכמת על פי המדדים והמרכיבים בכלי להערכה (הכלי להערכת מורים, מורים לחנ"ג, יועצים, מקצועות הבריאות). עובדי הוראה מתבקשים למלא הערכה עצמית, אך הדבר אינו חובה
מה הלאה?

בעקבות התובנות שיעלו מההתייעצות הדיגיטלית, בנוסף על המידע שעלה בפגישות עם מנהלים, עובדי הוראה ומפקחים בשטח ושיח עם אנשי אקדמיה, נגבש בחודשים מאי-יוני את מודל ההערכה המעצבת החדש.