משרד החינוךאתר ההתייעצות

מהלך הלמידה על תפיסת תפקיד היועצת: רקע

שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע
במהלך שלוש השנים האחרונות, בחרנו להתמקד בתכנית העבודה השנתית שלנו, בלמידה ובבירור של מהות תפקידנו כיועצות המלוות ומובילות תהליכים בית-ספריים המקדמים היבטים רגשיים בהוראה ובלמידה. בתהליך הפיתוח המקצועי בשנים אלו, נחשפנו לנושא במעגלי למידה שונים ובדרכים שונות: הרצאות מעוררות השראה, הרצאות מומחים, סדנאות בתחום במפגשי העמיתים, הובלת יוזמות, היוועצות עמיתים, הצגת יוזמות בבימות תוצרים.